Toshiba PVT-681MV Transducer

Toshiba PVT-681MV Transducer

Request a Purchase Price.?

  Toshiba PVT-681MV Transducer

  8.8-4.7 MHz Endocavity Transducer for Endovaginal, Endorectal

  Transducer Details:

  • Center Frequency: 6 MHz
  • Frequency Selection: 8.8 MHz, 7.3 MHz, 4.7 MHz
  • THI Frequency Selection: 8.0 MHz, 7.2 MHz, 6.0 MHz
  • D-THI Frequency Selection: 7.0 MHz, 6.0 MHz
  • Field of view angle: Approx. 160°
  • Biopsy Adapter: UAGV-031A, 680-114

  Application:

  • Endovaginal
  • Endorectal

  Compatible with:

  • Aplio 300
  • Aplion 500
  • Aplio XG
  • Xario
  • Xario XG